Izobraževanje učiteljev

Zlati Hrček poleg poučevanja učencev vseh starosti ponuja tudi usposabljanje učiteljev. Ali z individualnimi predavanji ali izobraževanjem učiteljev je naš cilj predstaviti pristop Zlati hrček največjemu številu ljudi.

 

Opis usposabljanja je sledeči:

 • Usposabljanje poteka enkrat na teden po uro in pol
 • Program usposabljanja se zaključi v 1,5 do 2 letih
 • Nenehna podpora ves čas usposabljanja.
 • Program stane 60 evrov na mesec.
 • Usposabljanje poteka na lokaciji Ljubljana ali Maribor. Po potrebi je na voljo tudi usposabljanje na daljavo

 

Program vključuje usposabljanje za celoten pristop Zlati Hrček, ki ga lahko povzamemo v naslednje tri ključne ideje:

 1. Kako oblikovati učni načrt jezikovnega izobraževanja, ki ne zahteva domačih nalog ali učbenikov.
 2. Kako voditi učence vseh starosti in ravni spretnosti, tudi zlasti tiste učence, ki so imeli predhodne slabe učne izkušnje.
 3. Kako uspešno upravljati različne ravni v isti skupini, ne glede na velikosti skupin.

 

Opis učitelja, ki ga je mogoče usposobiti, je naslednji:

 • Učitelj, ki bi rad delal pri Zlatem Hrčku.
 • Učitelj, ki bi se rad naučil novega, učinkovitejšega (in tudi bolj okolju prijaznega) pristopa, da bi zase dosegel boljše rezultate na dolgi rok.
 • Učitelj, ki bi rad ustanovil svojo samostojno jezikovno šolo, torej potreba po dodatnem usposabljanju.
 • Učitelj, ki ima veliko izkušenj in bi rad še naprej bogatil znanja in spretnosti.
 • Učitelj, ki ima komaj kaj izkušenj in je v stiski; bi si želel močan začetek za svojo kariero.
 • Učitelj, ki se med poučevanjem sooča s stalnimi težavami in frustracijami in išče alternative.

 

Za več informacij se obrnite na:

Theo Karoumenos, ravnatelj Zlatega Hrčka

goldhamster.global@gmail.com ali 070 226 712

Teacher training

In addition to educating language students of all ages,  Zlati Hrcek also offers training. Whether through one-on-one classwork or educating educators, our goal is to introduce the Zlati hrcek approach to the largest number of students possible.

 

The description of the training is as follows:

 • Training sessions are held once per week for an hour and half
 • The training program is completed in 1.5 to 2 years
 • Constant follow-up training and coaching all along the training.
 • The program costs 60 per month.
 • Sessions are held onsite in Ljubljana or Maribor. Remote training is also available if necessary

 

The program includes training in the whole Zali Hrcek approach, which can be summed up in the following three key ideas:

 1. How to design a language education curriculum that does not require homework or textbooks.
 2. How to manage students of all ages and skill- levels, including especially those students who have had bad prior learning experiences.
 3. How to successfully manage different levels in the same group, no matter what size.

 

The description of the teacher who can be trained is as follows:

 • A teacher who would like to work at Zlati Hrcek.
 • A teacher who would like to learn a new, more efficient (and, as well, more environmentally friendly) approach in order to get better results for themselves in the long run.
 • A teacher who would like to start their own independent language school, hence the need for more training.
 • A teacher who has much experience and would like to to keep enriching his or her skill-set.
 • A teacher who has had hardly any experience and would like a strong start to his or her career.
 • A teacher who has been facing ongoing issues and frustrations while teaching and is in search of an alternative.

 

For more information please contact:

Theo Karoumenos, director of Zlati Hrček

goldhamster.global@gmail.com or 070 226 712